Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przetarg ustny nr: 540-11/07

Kolejny przetarg ustny - III przetarg Krosno Odrzańskie,  17 Pionierów 9a

Utworzone 2007-09-28 10:58 przez Inspektor Agata Krawczyszyn
Zmodyfikowane 2007-10-02 09:40 przez Inspektor Agata Krawczyszyn
powiększ

Krosno Odrzańskie, 17 Pionierów 9a

Oddział Regionalny w Zielonej Górze
(woj. lubuskie)

Pow.: 46,40 m2
Cena: 8,50 zł

Przeznaczenie: wynajem

Struktura:

(1 pomieszczenie, parter)


powiększ

Nazwa i adres Zamawiającego:

Oddział Regionalny w Zielonej Górze
Al. Zjednoczenia 104
65-120 Zielona Góra


Przedmiot przetargu:

Krosno Odrzańskie, ul. 17 Pionierów 9a, działka nr 713/76 o pow. 273 m2, KW nr 29886, lokal nr 9a/1 o powierzchni użytkowej 46,4m2 (1 pomieszczenie, parter), stawka wywoławcza czynszu netto za najem 8,50zł/m2,

wadium 1.180,00zł,

godzina przetargu 14:30, 25-10-2007

 

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Lokal wolne jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Lokal użytkowy może być wykorzystywany na działalność handlową, usługową, biurową itp. - nieuciążliwą dla otoczenia.

 

•1.        Stawki czynszu ustalone w przetargu zostaną zwiększone o podatek od nieruchomości. Do przedmiotowych opłat zostanie doliczony należny podatek VAT.

•2.        Podatek od nieruchomości może być zmieniany corocznie z dniem 1 stycznia zgodnie z uchwałami odpowiednich Rad Miast w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości.

•3.        Najemca niezależnie od stawki czynszu zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu świadczeń dodatkowych (za energię elektryczną, wodę zimną i ciepłą, odprowadzenie ścieków, c.o itp.) z należnym podatkiem VAT oraz ponosić koszty ubezpieczenia przedmiotu najmu.

•4.        Najemca będzie wnosił płatności za najem lokalu przelewem w terminie do 15 dnia za dany miesiąc.

•5.        Stawka czynszu najmu może ulec zmianie nie częściej niż raz na pół roku i nie rzadziej niż raz w roku proporcjonalnie do zmian wskaźnika cen towarów i usług oraz z innych istotnych powodów mających wpływ na jego zmianę (np. zmiany stawek rynkowych najmu, wzrost kosztów utrzymania nieruchomości itp.).

•6.        Osoba wyłoniona w przetargu jako najemca lokalu użytkowego złoży Wynajmującemu najpóźniej w chwili zawarcia umowy najmu zabezpieczenie w formie kaucji gwarancyjnej o równowartości trzymiesięcznych należności (czynsz + media) wynikających z zawartej umowy najmu. Kaucję gwarancyjną składa się na rachunku bankowym a'vista Wynajmującego.

•7.        Z osobą wyłonioną w przetargu zostanie zawarta umowa najmu na czas nieokreślony, wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z przetargu przez Dyrektora OReg WAM.

•8.        Osoby, które chcą uczestniczyć w przetargu, zaprasza się do składania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu w terminie do 24-10-2007 r. do godziny 15:00 w Kancelarii OReg WAM w Zielonej Górze, Al. Zjednoczenia 104, pokój 104 lub pocztą w zamkniętych i opisanych kopertach pod hasłem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego - adres: ........., powierzchnia lokalu ....., data i godzina przetargu: ...."

•a)       Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu zapoznać się z „Regulaminem przetargowym Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Zielonej Górze" oraz ze wzorem umowy najmu - dostępnych w siedzibie wynajmującego: Zielona Góra, ul. Jasna 12, pok. nr 17 lub 20.

•b)       W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do siedziby wynajmującego.

•c)       Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu powinno być złożone w formie pisemnej i powinno zawierać:

•·        imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

•·        datę sporządzenia zgłoszenia,

•·        oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargowym, warunkami przetargu, warunkami zawarcia umowy, wzorem umowy najmu oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

•9.        Uczestnicy przetargu muszą okazać oryginał dowodu wpłaty wadium i dowód tożsamości. W przypadku firm należy przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a osoby reprezentujące osobę prawną muszą okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

•10.     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które winno być wniesione w formie pieniężnej na konto: BPH S.A. nr  84 1060 0076 0000 4023 3000 2530 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 22-10-2007 r., wymagana kwota znajdowała się na koncie OReg WAM w Zielonej Górze. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać adres lokalu i godzinę przetargu - dotyczące przedmiotu składanej oferty.

•11.     Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych związanych z wynajmowanym lokalem.

Zwrot wadium uczestnikowi przetargu, który nie wygra przetargu, nastąpi w terminie do trzech dni roboczych od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

•12.     Nieprzystąpienie do podpisania umowy najmu, spowoduje przepadek wadium na rzecz wynajmującego, a przetarg uczyni niebyłym.

•13.     Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów oraz do zamknięcia przetargu bez wybrania najemcy nieruchomości.

•14.     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel(068) 451-95-41 lub 451-92-10.

Termin przetargu: 2007-10-25 godz. 14:30

Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Zielonej Górze

Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 104, pok. 01

Wadium:

1 180.00zł

Pliki do pobrania:

Pobierz plik
Rozmiar pliku: 1034 kB / pobrano: 82 razy